Đang tải...
 

QUI ĐỊNH THỰC HIỆN SỐ 2022/1322 CỦA EU VỀ DANH SÁCH SẢN PHẨM KIỂM TRA TẠI CỬA KHẨU

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, EU ban hành Quy định Thực hiện số  2022/1322.

Quy định được ban hành sửa đổi Quy định Thực hiện số  2021/632 (* ) liên quan đến danh mục các sản phẩm có nguồn gốc động vật gồm gia xúc, gia cầm, hàng thủy sản…, phụ phẩm của chúng và các sản phẩm hỗn hợp chịu sự kiểm soát chính thức tại các chốt kiểm soát biên giới.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 29/8/2022

Các code sản phẩm cụ thể trong danh mục kiểm soát có thể xem tại đường link sau:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.200.01.0025.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A200%3ATOC

Lưu ý: 

(*)Quy định thực hiện (EU) 2021/632 ngày 13 / 4 / 2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32021R0632)  đưa ra các quy tắc áp dụng Quy định (EU) 2017/625 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến danh sách động vật, sản phẩm có nguồn gốc động vật, sản phẩm phôi, phụ phẩm động vật, sản phẩm hỗn hợp, cỏ khô và rơm rạ chịu sự kiểm soát chính thức tại các chốt kiểm soát biên giới.

(*) Quy định (EU) 2017/625 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 15 tháng 3 năm 2017 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32017R0625) về các biện pháp kiểm soát chính thức và các hoạt động chính thức khác được thực hiện để đảm bảo áp dụng luật thức ăn gia súc và thực phẩm, các quy tắc về sức khỏe và an toàn  động vật, sức khỏe thực vật và các sản phẩm bảo vệ thực vật.

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Bài viết liên quan

HOTLINE TƯ VẤN